Informace o soukromí

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

MiFID

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES o trzích s finančními nástroji (Markets in Financial Instruments Directive, MiFID) společnosti Swiss Life Select Česká republika s.r.o. jako investičnímu zprostředkovateli stanovuje nový regulační režim pro poskytování investičních služeb.

Hlavním cílem směrnice MiFID je poskytnout investorům vyšší míru ochrany tím, že zajišťuje vyšší míru transparentnosti a plnou informovanost zákazníků.

Dle MiFID má společnost Swiss Life Select Česká republika s.r.o. povinnost sdělit zákazníkovi informace týkající se:

V souvislosti s plněním povinností vyplývajících ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES o trzích s finančními nástroji (Markets in Financial Instruments Directive, MiFID) předkládá společnost Swiss Life Select Česká republika s.r.o. svým zákazníkům informace o společnosti, poskytovaných službách, kategorizaci zákazníků investičních nástrojích a jejich rizicích, poplatcích a pobídkách, střetu zájmů a další informace vyplývající ze zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

V souladu se směrnicí MiFID a v souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu je společnost Swiss Life Select Česká republika s.r.o. povinna provést kategorizaci zákazníka a určit, zda se jedná o profesionálního či neprofesionálního zákazníka. Důvodem je zajištění potřebné úrovně ochrany u těch zákazníků, kteří nejsou profesionály a jako takoví nemají možnost opatřit si dostatečné množství a kvalitu informací potřebných pro kvalifikované investiční rozhodnutí. 

Společnost v souladu s § 12 písm. b) ZPKT vydává pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů, jehož cílem je při poskytování investičních služeb efektivně zjišťovat a řídit střety zájmů, aby v jejich důsledku nedocházelo k poškozování zájmů zákazníků.

Společnost resp. její vázaní zástupci přistupují ke všem zákazníkům nezaujatě a v rámci objektivně stanovených podmínek, aby tak zamezili neodůvodněnému zvýhodnění nebo znevýhodnění zákazníka.
Vzhledem k tomu, že Společnost poskytuje své služby širokému spektru zákazníků a zároveň spolupracuje s řadou dalších osob, ať už se jedná o vázané zástupce, obchodníky s cennými papíry nebo investiční společnosti, nelze vždy bezpečně vyloučit hrozbu střetu zájmů.

S investováním je spojena celá řada rizik, které mohou mít vliv na konečný výsledek, resp. výnosnost nebo ztrátovost investice. Čím vyšší je očekávaný výnos, tím vyšší je potenciální riziko, zároveň výnosy minulé nejsou zárukou výnosů dosažených v budoucnosti. S investicí mohou být spojena jak všeobecná rizika, tak i specifická rizika vyplývající z povahy investice.

Společnost Swiss Life Select Česká republika s.r.o. je povinna zajistit, aby každý zákazník dostal před poskytnutím investiční služby informace o konkrétních finančních nástrojích, především pak rizicích, k nimž se bude investiční služba vztahovat.

×