Informace o soukromí

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Návrat do Právní otázky

Reklamační řád

Společnosti Swiss Life Select Česká republika s.r.o., IČ: 634 80 191, se sídlem Brno, Holandská 3, společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka č. 20805.

Tento reklamační řád vydává společnost Swiss Life Select Česká republika s.r.o. pro účely stanovení a sjednocení administrativních postupů při vyřizování podnětů, stížností nebo reklamací ze strany svých klientů (fyzických osob).

Swiss Life Select si je vědoma, že jak ve vztazích mezi obchodními partnery, tak i mezi klienty mohou vznikat nesrovnalosti nebo nedostatky stran očekávané kvality nebo kvantity vzájemně poskytovaných plnění. Swiss Life Select je za všech okolností ochotna tyto případné nedostatky řešit a je nakloněna řešení pokud možno smírnému, vedoucímu ke vzájemné spokojenosti a k posilování vzájemné důvěry mezi Swiss Life Select a klientem.

 1. Poskytovatelem se rozumí společnost Swiss Life Select Česká republika s.r.o. (dále též „Společnost”) označená v záhlaví tohoto Reklamačního řádu.

 2. Klientem (stěžovatelem) se rozumí fyzická osoba, která odebrala od poskytovatele zboží nebo jí byla poskytnuta služba a to za jiným účelem než pro podnikání s těmito službami či zbožím.

 3. Reklamací se rozumí řádné oznámení vady služby poskytnuté ze strany Společnosti klientovi, kterou klient bez odkladu oznámí poskytovateli způsobem dle tohoto reklamačního řádu.
 1. Klient (stěžovatel) je povinen reklamovat službu poskytnutou ze strany Společnosti nebo jejich obchodních zástupců bezodkladně poté, kdy zjistil vady poskytnuté služby. Pokud tak neučiní, může vlivem tohoto prodlení dojít ke vzniku nebo zvýšení škody k tíži klienta.
 2. Klient je oprávněn provést reklamaci dle své volby jedním či více z následujících způsobů:
  1. písemně poštou na adresu: Swiss Life Select Česká republika s.r.o., Holandská 3, Brno, PSČ 639 00 nebo,
  2. písemně emailem na adresu info@swisslifeselect.cz s povinným uvedením předmětu zprávy ve znění „REKLAMACE“ nebo,
  3. písemně u příslušné pobočky, organizační jednotky nebo kanceláře Společnosti, která klientovi tuto službu či zboží poskytla,
  4. telefonicky prostřednictvím pracovníka infolinky na bezplatném telefonním čísle 844 111 444, který o této reklamaci pořídí zápis a neprodleně informuje servisní centrálu Společnosti.
 3. V písemné reklamaci musí být nezaměnitelně uvedeny následující skutečnosti:
  1. zřetelné označení podání jako „REKLAMACE“, 
  2. identifikace klienta (jméno a příjmení, adresa, popř. datum narození), 
  3. přesné určení reklamované služby, produktu nebo postupu poradce (tzn. uvedení jména zprostředkovatele, datum uzavření smlouvy, identifikační údaje číslo návrhu/smlouvy, partnerská instituce, u níž je smlouva sjednána, případně další dostupné údaje), 
  4. určení pracovníka, spolupracovníka nebo spolupracujícího obchodního zástupce Společnosti, kterým byly jménem Společnosti služby klientovi poskytnuty, jestliže je tento klientovi znám, 
  5. popis vady, která je důvodem reklamace nebo popis skutečností, kterými se klient cítí poškozen, 
  6. další skutečnosti, které mohou mít vliv na posouzení reklamace.
 4. Realizaci reklamace postupem neodpovídajícím uvedeným způsobům nebude Společnost považovat za reklamaci řádně uskutečněnou a nelze také zaručit její náležité vyřízení.
 1. V den přijetí je o podané reklamaci pořízen písemný záznam pracovníkem oddělení péče o klienty a současně je přiděleno evidenční číslo reklamace. Oddělení péče o klienty vede elektronickou evidenci přijatých a vyřízených reklamací.
 2. Následně je reklamace vyřízena dle interního schématu vyřizování reklamací.
 1. Uplatnění reklamace Společnost klientovi písemně nebo elektronickou poštou potvrdí zasláním vyrozumění o přijetí reklamace.
 2. Společnost nebo jím určený pracovník rozhodne o vyřízení řádně uplatněné reklamace ve standardních případech ve lhůtě do třiceti (30) kalendářních dnů, v odůvodněných případech, které to vyžadují s ohledem na svou povahu (např. rozsah, výše tvrzené újmy nebo neobvyklé okolnosti), do šedesáti (60) kalendářních dnů, o čemž Společnost klienta včas písemně informuje uvedením důvodů, které k takovému prodloužení lhůty vedly. Konečná doba vyřízení vždy závisí na poskytnutí součinnosti ze strany všech dotčených subjektů. V případě, že Společnost vyzve klienta k doložení skutečností tvrzených v reklamačním podání a klient tyto skutečnosti bez zbytečného odkladu nedoloží, vyhrazuje si Společnost právo reklamaci zamítnout.
 3. Ve výše uvedených lhůtách sdělí Společnost klientovi i případné rozhodnutí, že reklamaci neuznává, pokud se jedná o neoprávněnou reklamaci, s uvedením důvodů, které jej k tomuto závěru vedly.
 4. O vyřízení reklamace informuje Společnost klienta dopisem odeslaným na jeho adresu určenou v písemné reklamaci nebo jiným způsobem sjednaným s klientem při převzetí reklamace.
×