Na český trh uvádíme unikátní investiční řešení - aktivně řízená portfolia složená ze špičkových ETF fondů největšího světového správce aktiv, společnosti BlackRock.

Investiční strategie Swiss Life Select ETF Constellation – spojení těch nejlepších

  • Určena investorům, kteří požadují výjimečné investiční řešení na českém trhu
  • Pět investičních strategií pro všechny typy klientů
  • Alternativa k aktivní správě majetku v privátních bankách
  • Složená z ETF fondů iShares společnosti BlackRock
  • iShares jsou součástí předních investičních strategií světových správců aktiv
  • První aktivně řízená ETF strategie na trhu plně měnově zajištěná do české koruny
  • Aktivně řízená, nízkonákladová investice formou obhospodařování majetku (1)

O BlackRock

SLS-ETF-ikony-web.svg

Co je to ETF

ETF (Exchange-Traded Funds) jsou moderní variantou investičních fondů. Jejich typickou vlastností je nízkonákladová investiční strategie zaměřená na kopírování vybraných akciových nebo dluhopisových indexů. Vyznačují se také vysokou mírou diversifikace, tedy rozložením rizika mezi velké množství podkladových investičních nástrojů.

Profesionální investiční strategie

ETF Constellation tvoří souhvězdí 5 investičních strategií složených z ETF fondů BlackRock. S majetkem pod správou ve výši 6,3 bilionů USD jde o největšícho investičního správce na světě. Strategie se liší svým rizikovým profilem a výnosovým potenciálem. Od konzervativní strategie Virgo, přes vyváženou Libra až po dynamickou strategii Taurus.

Vývoj majetku v ETF fondech v letech (mld. USD)

zdroj:www.ope.com

zdroj:www.ope.com

Chci se dozvědět více o ETF Constellation

Poznámky
(1) Poskytovatelem investiční služby obhospodařování majetku (§ 4 odst. 2 písm. d) ZPKT) je obchodní společnost Colosseum, a.s., se sídlem Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2, IČO 25133454.

Hlavními riziky spojenými s investiční strategií jsou riziko protistrany, měnové riziko a tržní riziko. Riziko protistrany spočívá v tom, že protistrana nedodrží svůj závazek, a je v této investiční strategii řízeno tak, že jsou v rámci investiční strategie obchodovány cenné papíry emitované důvěryhodnými protistranami (BlackRock). Měnové riziko spočívá v kolísání zahraničních kurzů měn vůči české koruně, což může mít negativní vliv na výkonnost investiční strategie, a je v této investiční strategii řízeno tak, že jsou příslušné měnové kurzy zajišťovány (hedgovány) příslušnými investičními nástroji. Tržní riziko spočívá v kolísání aktiv, do kterých je v rámci investiční strategie investováno, a je v této investiční strategii řízeno tak, že ETF fondy, do jejichž cenných papírů je v rámci této investiční strategie investováno, neinvestují do jednotlivých společností, ale do větších souborů (indexy, odvětví apod.), a tedy výrazná změna ceny jednotlivého investičního nástroje, do kterého ETF fondy investují, ovlivní hodnotu cenného papíru ETF fondu pouze částečně. O těchto a dalších případných rizicích spojených s investováním můžete nalézt další informace ve smluvní dokumentaci společnosti Colosseum, a.s.

Tento dokument je určen zejména pro informační a propagační účely, když úplné informace o podmínkách poskytování předmětné investiční služby, včetně podmínek cenových a nákladových, jsou uvedeny v příslušné smluvní dokumentaci společnosti Colosseum, a.s. Tento dokument byl vypracován ve spolupráci se společností Colosseum, a.s., a s vedoucím jeho oddělením asset managementu, panem Štěpánem Pírkem, pro zákazníky investiční strategie. Mimo informací, jejichž zdrojem je společnost Colosseum, a.s., jsou informace uvedené v tomto dokumentu získány ze zdrojů, které jsou považovány za spolehlivé, avšak není v této souvislosti poskytována jakákoliv záruka, že údaje, informace a názoru uvedené v tomto dokumentu jsou přesné a úplné. Jiné finanční instituce nebo osoby mohou mít jiné názory či závěry. Nelze také zcela vyloučit, že s ohledem na změnu skutečností, na základě kterých byl tento dokument vytvořen, nebo s ohledem na vývoj na trzích a na jiné skutečnosti, se informace uvedené v tomto dokumentu ukáží v budoucnu jako neúplné nebo nesprávné. Zákazník, který chce využívat v dokumentu uvedenou investiční strategii, musí splnit zákonné požadavky na znalosti a zkušenosti v oblasti kapitálového trhu. Společnost Colosseum, a.s., sídlem Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2, IČO: 25133454, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4754, je licencovaným obchodníkem s cennými papíry regulovaným Českou národní bankou. Výnos ani návratnost investice nejsou zaručeny. Jakákoliv minulá výkonnost nezaručuje příznivé výsledky do budoucna. Očekávaná výkonnost není rovněž spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Hodnota, cena či příjem z aktiv se může měnit anebo být také ovlivněna pohybem směnných kurzů. Není zaručeno, že informace uvedené v tomto dokumentu budou v okamžiku jejich posuzování zákazníkem i nadále aktuální. Informace uvedené v tomto dokumentu mají svá přirozená omezení, která je třeba pečlivě zvážit. I když byly informace připraveny v dobré víře, s odbornou péčí v souladu s interními modely a jinými relevantními zdroji, analýzy založené na jiných modelech nebo předpokladech mohou přinést odlišné výsledky. Na rozdíl od skutečné, hypotetické či simulované výkonnosti, nemusejí výnosy nebo scénáře nutně odrážet příslušné faktory trhu, jako je zachování likvidity, poplatků a transakčních nákladů. Tento dokument byl vytvořen dne 28. 2. 2019.