Pro naše klienty jsme připravili zcela nový produkt Private Placement Life Insurance (PPLI), který je sice ve vyspělých zemích často využíván, ale v České republice prozatím na trhu nebyl.

  • Produkt je životním pojištěním s jednorázově hrazeným pojistným. 
  • Minimální objem investice je 5 mil. Kč.
  • Pojistné plnění je vyplaceno obmyšleným osobám. Pojištění proto může sloužit i k předání finančních prostředků dalším generacím.
  • Právo na plnění z pojištění není předmětem dědického řízení.

 

Jedná se o produkt, který umožňuje klientům vyřešit převod finančního majetku dalším generacím mimo dědické řízení a mimo daňový režim. V životě často dochází k situacím, kdy si můžete přát převést svoje celoživotní úspory jiným osobám než přímo zákonným dědicům. Samozřejmě, že lze využít závěť, kde jsou jasně definované osoby a podmínky rozdělení dědictví. Nicméně existuje cesta, jak předat svůj majetek i mimo závěť, tedy mimo dědické řízení. Příkladem může být předání majetku dítěti z prvního manželství nebo vnukům nebo jiné osobě zcela mimo rodinu, a to beze strachu, že závěť bude nějakým způsobem napadena.

Náš nový produkt je postaven na základě životního pojištění. Má však od současných produktů celou řadu odlišností. Lze do něho investovat pouze jednorázově, neplatí se tedy žádné měsíční pojistné. Prostředky jsou investovány buď pouze do státních dluhopisů, nebo do portfolia státních dluhopisů a menší části akciové složky. Prioritou není u tohoto produktu výnos, ale jistota. Poplatky spojené s tímto produktem jsou velice nízké a přehledně popsané. Produkt je kdykoli likvidní, lze ho tedy kdykoli odprodat a získat hotovost během několika dní. Produkt nemá na počátku definovánu žádnou „dobu dožití“, končí až smrtí pojištěné osoby.

Produkt funguje jednoduše. Pojistník uzavře pojistnou smlouvu, kde definuje pojištěnou osobu a obmyšlenou osobu. Pojistná smlouva má rozsah jedné strany A4. Pokud pojištěná osoba zemře, pojišťovna ihned vyplatí obmyšlené osobě pojistné plnění, tedy v tomto případě hodnotu pojistné smlouvy. Pojistníkem může být i právnická osoba. Pojištěnou osobou může být logicky pouze fyzická osoba. Obmyšlenou osobou může být i několik fyzických osob, nebo i několik právnických osob.

Vyplacené pojistné plnění jde tedy z pojišťovny přímo obmyšlené osobě bez dědického řízení. Výplata pojistného plnění není předmětem daně z příjmu. A to ani v případě, kdy dojde k nárůstu hodnoty pojistné smlouvy v důsledku růstu cen na kapitálových trzích.

Produkt má název PPLI Swiss Life Select a vytvořili jsme ho společně s pojišťovnou AXA.

O Swiss Life

Swiss Life je přední evropskou finanční skupinou, sídlící v Curychu, která působí v oblasti správy privátních i korporátních financí, řízení rizik a zajištění penze. Společnost s historií od roku 1857 vstoupila se svými službami do České republiky v roce 2013. Připravuje řešení v oblasti investic, zajištění penze, mezigeneračního předání majetku, bankovních produktů, pojištění osob a majetku nebo financování bydlení a zprostředkování úvěrů.

ppli