Ve Fincentrum & Swiss Life Select, jakož i v celé skupině Swiss Life, přisuzujeme velký význam zodpovědnému chování a pomoci lidem, kteří nemohou vést život podle vlastních představ. 

Tato naše vize se zobrazuje v našich obchodních aktivitách, sociálním chování, v roli jako zaměstnavatele nebo v přístupu k životnímu prostředí.

charitativni-konto-swisslife

Pomáháme potřebným 

Swiss Life a její pracovníci podporují druhé v nouzi. Na lidech, kteří nemohou žít nezávislý život a potřebují naši pomoc nám záleží.  Proto naši pracovníci dobrovolně přispívají částí svého platu a tím vytvářejí hlavní ekonomický základ pro realizaci dobročinných projektů. Veškeré náklady na správu přebírá společnost Swiss Life. Příspěvky pracovníků slouží přímo na realizaci jednotlivách projektů pomoci.  Ty realizujeme  s neziskovými organizacemi, nadacemi, nemocnicemi či domy pro seniory. Chceme společně podpořit ty nejpotřebnější z nás. 

Kde pomáháme

Tato stránka vyžaduje přijímání souborů cookie. Nastavení cookies

118921025_2749624281917367_454763237842029511_n

Uhradili jsme speciální kočárek pro Adámka

Sdružení Paleček, podporující osoby malého vzrůstu, jsme podpořili financemi na nákup speciálního kočárku pro 4 letého Adámka, aby se mohl zapojit do mateřské školky a zvládnul spolu s ostatními dětmi veškeré aktivity, které bohužel v důsledku bolestí nožiček jinak nezvládne.

IMG_0952

Paruky z pravých vlasů již mají díky nám své malé majitelky

Pramen pomoci, nadační fond jsme podpořili financemi pro výrobu paruk z pravých vlasů pro malé slečny Adélky a Vanesky, které v důsledku nemoci a následné léčby přišly o vlásky.

Eliška Novotná NROS

Elišce jsme přispěli na nákup důležité pomůcky

SpolkuCDKL5 Czech, z.s. jsme poskytli finance na nákup vertikalizačního stojanu a zdravotní židle Baffin Automatic RS pro statečnou Elišku, která trpí vzácným a nevyléčitelným onemocněním CDKL5. 

Národ dětem 2

Uhradili jsme ultrazvukový přístroj pro FN Motol

Nadace "Národ dětem" díky naší pomoci pořídila ultrazvukový přístroj Sonosite, který  umožní vyšší úspěšnost a maximální bezpečnost při provádění centrální žilní kanylace především pro dětské pacienty Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol.

IMG_3330

Vybavili jsme prostor pro terapie a cvičení

Spolku ALSA  jsme poskytli finanční prostředky na yybavení prostor pro terapie a cvičení pro pacienty s ALS (amyotrofická laterární skleróza). Terapeutická lehátka, podkladové pomůcky, žíněnky, různé druhy míčů a cvičících prvků.

1000x1000-1573032685-foto-na-web-i

Pomohli jsme znevýhodněným rodinám v Jihočeském kraji

Jihočeská rozvojová, o.p.s. se poskytuje pomoc ohroženým rodinám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Prostřednictvím našeho příspěvku bylo možné zorganizovat aktivity, které pomohou alespoň částečně zmírnit tíživou životní situaci rodin v důsledku sociálního vyloučení, posílí vztah mezi rodiči a dětmi, kompetentní jednání rodičů a rodiny jako celku a přispějí ke zvýšení prevence v oblasti hygieny a zdraví.

DSC_0707

Monitoring glykémie je díky nám snazší

Spolek Diapozitiv jsme podpořili financemi na nákup 29 zdravotnických pomůcek pro monitorování glykémie pro 5 dětí trpící chorobou diapetes melitus 1. typu.

mde

Přispěli jsme do veřejné sbírky malému Michálkovi

Prostřednictvím spolku FREE WILL jsme přispěli do veřejné sbírky pro zdravotně postiženého a těžce nemocného Michálka.

Berka 5

Uhradili jsme rehabilitace pro Tomáše

Nadačnímu fondu Rafael dětem jsme poskytli finanční prostředky na úhradu rehabilitací pro 13-ti letého Tomáše. Tomáš má diagnostikovanou mikrocefalie, dětskou mozkovou obrnu, poruchu zraku a psychomotorického vývoje.

DSC_0031

Přispěli jsme na rehabilitace a invalidní vozík pro Emičku

Nadace Charty 77 - Konto Bariéry od nás získala prostředky na úhradu rehabilitací a invalidního vozíku pro 8-letou Emičku, která od narození trpí dětskou mozkovou obrnou.

charitativni-konto-swisslife

Uhradili jsme přístroj na podporu dýchání FN Hradec Králové

Fakultní nemocnici Hradec Králové jsme poskytli finanční prostředky na nákup přístroje AIRVO 2 Nasal High Flow, který je využíván na podporu dýchání u kriticky nemocných dětí.

Vyskytla se chyba. Prosím, zkuste to později.

Společenská odpovědnost a udržitelnost

Partnerschaft

Udržitelnost považujeme za nedílnou součást naší kultury řízení

Prostřednictvím našich rad, služeb a produktů umožňujeme lidem vést život, jaký si sami zvolí, a naše vztahy s klienty, ať se jedná o soukromé osoby, firmy, nebo instituce, často přetrvávají několik desetiletí. V našem podnikání je udržitelné a prozíravé řízení základem, na němž stojí náš dlouhodobý úspěch. Firemní odpovědnost proto považujeme za nedílnou součást firemního řízení a snažíme se, aby naše jednání v podnikání bylo udržitelné a odpovědné

Naše strategie udržitelnosti se zakládá na čtyřech stěžejních bodech

 • Společnost Fincentrum & Swiss Life Select je součástí skupiny Swiss Life (dále také jen „Swiss Life“ nebo „skupina“), která vytyčila své principy udržitelnosti ve skupinové strategii udržitelnosti. Tato strategie sestává z následujících čtyř dílčích oblastí: udržitelnost v obchodních aktivitách, udržitelnost jako zaměstnavatel, udržitelnost ve společnosti a udržitelnost ve vztahu k životnímu prostředí.
 • Řídicímorgánem v otázkách udržitelnosti je výkonná rada skupiny pod vedením výkonného ředitele skupiny. Struktura pokrývající celou skupinu složená ze specialistů na udržitelnost spolu se zástupci všech divizí zajišťuje, aby opatření, o nichž bylo rozhodnuto na úrovni skupiny, byla místně implementována v jednotlivých divizích.

Swiss Life se zapojuje do celé řady iniciativ zaměřených na udržitelnost

 • Zapojenído dialogu prostřednictvím pečlivě zvolených sítí umožňuje Swiss Life lépe pochopit požadavky a očekávání v souvislosti s životním prostředím a sociálními otázkami a rychle reagovat na výzvy a změny situace.
 • Swiss Life je členem a jedním ze signatářů celé řady iniciativ, například Principles for Responsible Investment (PRI), Principles of Sustainable Insurance (PSI) a UN Global Compact (UNGC). V souladu se standardy, které vytyčují iniciativy Global Reporting Initiative (GRI) a Sustainability Accounting Standards Board (SASB, s platností od roku 2021) a evropská směrnice o nefinančním reportingu (NFRD), navíc Swiss Life (od roku 2021) publikuje zprávu týkající se klimatu, jež odpovídá doporučením pracovní skupiny pro zveřejňování finančních informací v souvislosti se změnou klimatu (TCFD).
Naše strategie odpovědného investování zajišťuje systematickou integraci faktorů ESG
 
 • Swiss Life ve své investiční strategii systematicky zvažuje faktory týkající se životního prostředí, sociální oblasti a řízení (Environmental, Social, and Governance, ESG). Faktory ESG jsou součástí investičního procesu u 90 % všech aktiv, která spravují správci aktiv ve Swiss Life. Integrace těchto nefinančních faktorů do investičního procesu spolu s používáním tradičních klíčových finančních údajů podporuje včasné rozpoznávání a vyhodnocování rizik a příležitostí a pomáhá identifikovat v investičním portfoliu dlouhodobé hrozby a příležitosti. Z toho plynoucí integraci faktorů ESG ve Swiss Life dokládá například hodnocení A+ v modulu Strategie a řízení iniciativy PRI.

Swiss Life schvaluje základní principy respektování lidských práv

 • Swiss Life neinvestuje do státních dluhopisů vydaných zeměmi, na něž Rada bezpečnosti Organizace spojených národů nebo Evropská unie uvalila sankce. Swiss Life se také může rozhodnout, že země omezí i na základě dalších důvodů, jako je porušování základních práv, nedodržování zásad právního státu nebo závažné porušování lidských práv. Investiční omezení se také vztahují na společnosti zapojené do obchodů s kontroverzními zbraněmi (jako jsou nášlapné miny, kazetová munice nebo jaderné, chemické a biologické zbraně).
 • Od společností, do kterých investuje, navíc Swiss Life očekává, že budou dodržovat Všeobecnou deklaraci lidských práv, hlavní zásady OSN týkající se podnikání a lidských práv a také základní pracovní normy Mezinárodní organizace práce. Investice do společností, které tyto normy významně nebo systematicky porušují, které byly zapojeny do kontroverzních obchodů nebo které mají nízké celkové hodnocení ESG, mohou buď být omezeny, nebo mohou být zvoleny jako cíle aktivit vedoucích ke zlepšení.

Swiss Life podporuje ambice a cíle Pařížské dohody o klimatu

 • Swiss Life jako vlastník aktiv zavedla strategii postupného vyřazení energetického uhlí ze svého portfolia dluhopisů, což znamená, že nebude investovat do nových dluhopisů společností, které více než 10 % svých příjmů získávají z těžby a prodeje energetického uhlí externím stranám.
 • Swiss Life chce do konce roku 2023 zvýšit investice do zelených dluhopisů ve svém vlastním dluhopisovém portfoliu na úroveň 2 mld. CHF a monitoruje náročnost svých aktiv vůči CO2.
 • Jako velký vlastník nemovitostí pokračuje Swiss Life ve své snaze o zvýšení udržitelnosti svého portfolia nemovitostí v nových projektech i prostřednictvím modernizace stávajících nemovitostí. Swiss Life se snaží šetřit přírodní zdroje a soustavně podporuje používání obnovitelných zdrojů energie.
SL_Actuaries_PEO_01_SP1A9876_3c

Swiss Life chce při své činnosti aktivně přispívat ke snižování emisí CO2

 • Swiss Life je na dobré cestě v plnění svého interního cíle snížit v období 2016 až 2021 emise skleníkových plynů v přepočtu na plné pracovní úvazky o 10 %. To zahrnuje přechod na 100% používání elektřiny z obnovitelných zdrojů v budovách Swiss Life a snížení spotřeby fosilních paliv v obchodních prostorách. Swiss Life se navíc snaží snížit své emise uhlíku v důsledku služebních cest a v této souvislosti zahájila odpovídající iniciativy.

Naše pojistné portfolio je v souladu s našimi standardy a hodnotami

 • Kromě aplikace tradičních lékařských a finančních standardů, zvažuje Swiss Life ve své strategii upisování také aspekty ESG a je signatářem iniciativy Principles of Sustainable Insurance. 
 • Swiss Life si uvědomuje svou sociální odpovědnost a chce podporovat lidi s pomocí svých služeb a produktů, ale nechce diskriminovat jednotlivce za to, že pracují pro určité společnosti nebo v určitých sektorech. Swiss Life se zaměřuje na informace související s udržitelností a rozšiřování povědomí mezi svými klienty a věří, že komunikace s klienty je účinnější než systematické vylučování společností či segmentů z našich služeb, které způsobuje, že zaměstnanci takových společností nemají přístup ke krytí rizik

Swiss Life nepřetržitě zlepšuje svá skóre v oblasti udržitelnosti

 • V průběhu posledních několika let zvýšila Swiss Life svá skóre v relevantních hodnoceních udržitelnosti a překračuje referenční hodnoty v odvětví.

Informace ke grafu:
1) Organizace Sustainalytics přestala vydávat své zprávy hodnocení ESG a od roku 2020 vydává pro společnosti jen zprávy hodnocení rizik ESG. Výsledky proto již nelze porovnávat s předchozími roky. Hodnocení rizik ESG udává celkové skóre v rozmezí 0 až 100, ale v tomto případě platí, že lepší je nižší hodnota skóre. Skóre Swiss Life mělo v roce 2020 hodnotu 21, což značí střední riziko ESG.

ESG