Rozhovor s Ing. Bohdanem Wojnarem, bývalým dlouholetým členem představenstva Škoda Auto, a.s. a Národní ekonomické rady vlády (NERV). V minulosti působil rovněž jako prezident Sdružení automobilového průmyslu a člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy.

1. Pane Wojnare, čím Vás zaujala finančněporadenská společnost Swiss Life Select?

Těch důvodů je několik. Je to bezpochyby silná značka s velmi dlouhou tradicí a puncem kvality. Nutnost diverzifikovat a tím zvyšovat svoji odolnost platí jak pro podnikatelský svět, tak i pro svět osobních financí. Každý jistě zná rčení „Nedávej všechna vejce do jednoho košíku“. A ten druhý důvod má co do činění s udržitelností, s potřebou zachování hodnot pro další generace.

2. Swiss Life Select je mimo jiné světovým lídrem v oblasti privátního zajištění penze a renty. Jak osobně vnímáte tuto otázku v kontextu aktuálního ekonomického vývoje, schodku státního rozpočtu, deficitu penzijních účtů a nutné penzijní reformy?

Zmíním jen několik aspektů. Práce v průmyslu mi během transformace v polistopadové atmosféře mimo jiné vštěpovala princip samofinancování. Taky by se dalo říci, mít v řízení podniku nastaven silný princip ekonomické soběstačnosti. Přidal bych k tomu ještě nutnost myslet v různých scénářích.

Dnes se nacházíme v době, kdy neustálé změny a nejasný kurs, nahlodávají důvěru občanů ve stát a instituce. Jakoby v živém přenosu jsme svědky neustálého hledání viníků místo důsledného a včasného řešení. Inflace jako následek neschopnosti zodpovědně a včas zatáhnout za ruční brzdu, nejenže silně dopadá na úspory českých domácností, ale je taky velkým problémem a rizikem pro stát a podnikání.. Vaše otázka má samozřejmě i silný sociální kontext a to doslova generacemi napříč. Finanční situace u rodin s dětmi se zhoršuje a tím pádem i schopnost a motivace spořit klesá. Češi vždy patřili k národům, které byly spíše spořivější a tuto ekonomickou odpovědnost v kombinaci s potřebou finanční gramotnosti nesmíme ztratit.

3. Coby dlouholetý vysoce postavený manažer globálního výrobce automobilů, koncernu VW, máte bezpochyby co říct k tématu Green Deal a chystané normy Euro 7. Kde prosím vidíte rizika a příležitosti pro vývoj ekonomiky?

Norma Euro 7/VII je ukázkou nedostatečného dialogu s průmyslem. V situaci, kdy stávající norma Euro 6 byla již několikrát zpřísněna a její dopady pro flotily vozidel budou ještě pěknou řádku let působit, je tento návrh nejenže nešťastný a s hlediska emisí i kontraproduktivní. Z pohledu času a technického obsahu této normy již bylo řečeno mnohé. Další měsíce však teprve ukážou, jestli tady bude vůle a kompetence se vrátit k střízlivému a racionálnímu přístupu.

Politické nálepkování k tématu Green Deal přenechám jiným. Celý můj život je spojen s průmyslem, a proto varuji před tím, aby průmyslu a jeho inovacím byl vymezovány regulacemi příliš úzké koridory.. odmítám rovněž extrém, který prosazuje dekarbonizaci bez ohledu na sociální udržitelnost a konkurenceschopnost průmyslu jak na národní, tak i na evropské úrovni. Udržitelnost je ale pro mě osobně a pro průmysl plným právem klíčovým tématem a každý zodpovědný podnikatel to ví a věnuje se jí. Z pohledu teorie her chce být průmysl ale součástí této hry a stejně tak naše politická reprezentace se musí naučit tu strategii této hry ovládat.

4. V polovině měsíce května kandidujete na post šéfa Svazu průmyslu a dopravy České republiky. S jakým programem a vizí chcete oslovit voliče?

Kandidují celkem čtyři uchazeči. Každý z nás měl možnost představit svůj program firmám a asociacím, které jsou členy Svazu. Mám seznam dvanácti strategických priorit a není možné je všechny vyjmenovávat, ale chtěl bych alespoň některá témata vyzvednout. Chci posouvat záběr Svazu více do polohy aktivního ovlivňování dlouhodobého kursu našeho hospodářství a to i při vědomí toho, že politika je (často a bohužel) limitována délkou volební periody. Svaz má potenciál a lidi, kteří jsou schopni pracovat s trendy a aktivně ovlivňovat řídit potřebné změny. Obecně se v našem státě málo pracuje s daty a s vyhodnocováním dopadů jednotlivých rozhodnutí. Průmysl trpí pod návalem nesystémových změn a nedomyšlených či protichůdných rozhodnutí. Konec konců i dotační politika je rovněž toho příkladem. Za další konkrétní zmínku určitě stojí i energetická a surovinová bezpečnost a odolnost naší ekonomiky.

Za sebe mohu jen říct, že podpora mé osoby je velmi a velmi silná. Když se mě ptáte, proč by měli zvolit zrovna mě, jsou tady tři základní odpovědi.
Za prvé jsem z průmyslu, znám to prostředí a mám zkušenost s prosazováním jeho zájmů jak uvnitř, tak i navenek.

Za druhé nebudu do toho tahat politiku a politický oportunismus. Svaz musí zůstat konstruktivně kritickým, slušným a nezávislým partnerem vlády, se zcela jasnými názory!

Za třetí mohu věnovat práci ve prospěch Svazu a jeho členů svůj čas, energii a schopnosti.

Věřím, že když mi dají své hlasy a svoji důvěru, budeme mít silný Svaz a silný průmysl!