Swiss Life Select přistupuje ke všem klientům nezaujatě a v rámci objektivně stanovených podmínek, aby tak zamezila neodůvodněnému zvýhodnění nebo znevýhodnění klienta.

Pobídkou se rozumí poplatek, odměna, provize nebo nepeněžitá výhoda. Přijetí, nabídka, či poskytnutí takové pobídky je zakázáno, pokud by mohlo vést k porušení povinnosti poskytovat investiční služby, tedy k porušení povinnosti jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě v nejlepším zájmu zákazníků.Za pobídky se nepovažují administrativní poplatky, zákonné poplatky, transakční poplatky trhů a vypořádacích center či jiné přímé náklady.