Vstupem na tuto stránku souhlasíte s následujícím právním upozorněním a podmínkami použití:

Internet, zvláště pak tyto webové stránky a veškeré odkazy, hypertextové odkazy a webové adresy, používáte na své vlastní riziko. Toto rovněž platí pro e-maily (elektronickou poštu) a odkazy, které Vás propojí s webovými stránkami Swiss Life Select.

Swiss Life Select nenese žádnou odpovědnost za přímou či nepřímou ztrátu nebo škodu, která vznikne uživatelům jejích webových stránek nebo třetím stranám v důsledku jakýchkoliv kontaktů prostřednictvím internetu. Zvláště nenese odpovědnost za přesnost, včasnost nebo úplnost údajů, informací a obsahu, které jsou zobrazovány nebo přenášeny prostřednictvím internetu.

Swiss Life Select nezaručuje technicky hladký a nepřerušený přístup ke svým webovým stránkám, ani nemůže zaručit, že používání webových stránek nepovede někde jinde k technickým problémům. Jako uživatel souhlasíte s tím, že budete používat tyto webové stránky nebo jakékoliv připojené webové stránky a jejich obsah na své vlastní riziko. „Používáním“ se zároveň rozumí připojení k výše uvedeným webovým stránkám a jejich obsahu.

Swiss Life Select ani jiná strana podílející se na návrhu, výrobě nebo poskytování těchto webových stránek či jakýchkoliv připojených webových stránek nenesou odpovědnost za ztrátu nebo škodu v důsledku jejich používání nebo chybného obsahu bez ohledu na to, zda tato ztráta nebo škoda je přímá či nepřímá, v příčinné či nepříčinné souvislosti, smluvní nebo nesmluvní, popř. důsledkem porušení občanského nebo trestního zákona. Toto vyloučení odpovědnosti se rovněž týká nepřímé a následné ztráty nebo škody, jako jsou ušlé zisky nebo ztráty v důsledku přerušení podnikatelské činnosti.  

Všechny údaje, informace a doporučení obsažené na těchto webových stránkách, zejména ty, jež jsou svým charakterem zaměřeny na budoucnost, vycházejí z poznatků a faktů dostupných v době psaní nebo poskytováníinformací. Hodnoty uváděné v přehledech, tabulkách, grafech a údajových
listech mohou vycházet z odhadů a prognóz.

Jakmile budou k dispozici doplňující nebo nové informace, lze takové údaje a informace aktualizovat. Avšak Swiss Life Select není povinna provádět průběžnou aktualizaci údajů a informací. Údaje, informace a doporučení mohou být ovlivňovány faktory, jako jsou nové tržní trendy, výkyvy měnových a akciových trhů, změny konkurenčního prostředí, jakož i politické, sociální, právní a kontrolní podmínky, jež jsou mimo sféru vlivu Swiss Life Select. Proto nemohou být ze stanovisek obsažených na těchto webových stránkách odvozována žádná konečná doporučení nebo závěry ohledně budoucího vývoje. Výsledky dosažené v minulosti nejsou zárukou budoucího vývoje.

Swiss Life Select neposkytuje žádné záruky v souvislosti s jinými webovými stránkami, ke kterým lze získat přístup prostřednictvím odkazu na vlastních webových stránkách společnosti. Informace obsažené na webových stránkách třetích stran jsou nezávislé na vlastních informacích Swiss Life Select.

Odkazy, hypertextové odkazy a webové adresy vedoucí k jedné webové stránce nebo několika webovým stránkám slouží pouze pro informační účely a žádným způsobem nenaznačují, že Swiss Life Select přijímá odpovědnost za obsah takových webových stránek anebo že souhlasí s jejich obsahem či jejich používáním.

Swiss Life Select může odeslat do Vašeho počítače tzv. cookies, které se v počítači následně uloží. Cookies jsou řetězec informací, podle kterého se automaticky shromažďují data používaná na webových stránkách. Mezi tato data patří Vaše IP adresa (adresa internetového protokolu), která je srovnatelná s Vaším telefonním číslem.

Data přenášená prostřednictvím cookies se používají hlavně pro účely správy webových stránek, jakož i ke shromažďování demografických údajů a k monitorování používání a výkonnosti webových stránek. Pokud deaktivujete funkci cookies v svém počítači, popř. nainstalujete odpovídající filtr, nebudete moci získat přístup ani dostávat všechny informace a data obsažená na webových stránkách.  

Tyto webové stránky obsahují chráněné názvy, jakož i obrázky, informace a názvy značek a společností, které jsou chráněny autorskými právy. Příslušné právní předpisy na ochranu duševního vlastnictví výslovně zakazují veškeré kopírování a používání takových materiálů, které obsahují logo Swiss Life Select, ať již jako celek nebo jeho části.

Žádné informace nebo odkazy uvedené na těchto webových stránkách nesmí být kopírovány, reprodukovány, distribuovány či používány jiným způsobem bez výslovného písemného souhlasu společnosti  Swiss Life Select, pokud společnost Swiss Life Select přímo nepovolí určité využívání příslušných obrázků, informací a dat (např. stahování obrázků). Budete-li chtít požádat o schválení kopírování informací obsažených na těchto webových stránkách, které nejsou volně dostupné k používání, kontaktujte, prosím,  Swiss Life Select.