Pobídkou se rozumí poplatek, odměna, provize nebo nepeněžitá výhoda. Přijetí, nabídka, či poskytnutí pobídky je zakázáno, pokud by mohlo vést k porušení povinnosti Společnosti jednat při zprostředkování doplňkového penzijního spoření kvalifikovaně, čestně, spravedlivě a v nejlepším zájmu klientů.

Pobídky při zprostředkování doplňkového penzijního spoření, střet zájmů Společnost Swiss Life Select a.s., IČO: 24260444, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále a výše jen „Společnost“) tímto sděluje, že v rámci v rámci zprostředkování doplňkového penzijního spoření přijímá pobídky od penzijních společností, jejichž produkty zprostředkovává, a poskytuje pobídky pouze svým vázaným zástupcům. Přijímané pobídky jsou použity ve prospěch dalšího zlepšování kvality poskytovaných služeb, zejména ke zvyšování znalostí a odbornosti vázaných zástupců Společnosti, či k rozvoji klientského portálu Společnosti, v rámci kterého Společnost mj. umožňuje klientům získat přehled o uzavřených smlouvách, přičemž klientský portál je neustále vyvíjen s důrazem na přidanou hodnotu klientům.