Investiční fond Best Solution Funds SICAV, a.s.

Best Solution Funds SICAV (1)
Best Solution Funds SICAV (1)

V rámci investičních produktů neustále probíhá polemika, zda je pro českého investora výnosnější vstoupit do aktivně řízeného fondu nebo do pasivní strategie indexového fondu ETF. Když už se člověk rozhodne pro jednu z daných variant, čeká ho mnohem těžší úkol, a to výběr těch správných fondů. Na českém trhu přitom existuje nepřeberné množství investičních fondů a je zprostředkováno mnoho ETF fondů. Jak mezi nimi vybrat ty nejlepší a jak je správně poskládat do úspěšného investičního portfolia?

Odpovědí jsou investiční portfolia Best Solution Funds SICAV, a.s. – nabízíme jak strategie sestavené z těch nejvýkonnějších aktivně řízených fondů předních správců majetku, tak diverzifikovaná portfolia poskládaná z ETF fondů z dílny největšího správce aktiv na světě, Blackrock.

Příběh Progresivního fondu a Vyváženého fondu začíná u sledování fondového trhu a výběru těch nejlepších titulů. Tuto práci za vás odvádí naši investiční specialisté za podpory analýz dodávaných společností Thomson Reuters (Refinitiv). Nesoustředíme se pouze na vysokou výkonnost. Mezi sledované parametry patří i stabilita výnosů, citlivost na kolísání kapitálových trhů, nebo třeba historická zkušenost portfolio manažerů se správou majetku a jejich výsledky. Neméně důležité je vybrané fondy správně poskládat tak, aby se jejich vlastnosti a investiční strategie vzájemně doplňovaly a podporovaly.

Fondy Constellation Taurus a Constellation Sagittarius ESG zase reprezentují výhody globálního rozpětí monitoringu a analytické činnosti společnosti Blackrock. Oba fondy v sobě přitom kombinují přednosti geografické a sektorové diverzifikace ETF fondů spolu s aktivní investiční politikou, která na základě signálu od společnosti Blackrock určuje a hlídá správné podíly podkladových ETF fondů vybraných do portfolia. Kapitálové trhy jsou ale dynamický organismus, což zohledňuje i samotné složení ETF fondů, které se ve snaze podpořit stabilitu a výnosnost může přizpůsobit.

Fond ETF Constellation Sagittarius ESG si navíc stanovuje do své investiční politiky i další kritéria. V rámci jeho cílů dává vedle dosažené výkonnosti stejnou váhu i principům, které prospívají naší společnosti, naší planetě. Skrze portfolio investujete převážně do takových subjektů, které při své podnikatelské činnosti dbají ochrany životního prostředí, není jim lhostejný stav společnosti a které vytváří přívětivě spravedlivé prostředí pro své zaměstnance. S tímto fondem tak nezhodnocujete pouze vložené peníze, ale přispíváte k lepším hodnotám ve společnosti, kde žijeme.

Nesmírně důležitý je pravidelný monitoring. Kapitálové trhy jsou dynamický organismus, který po investorovi vyžaduje každodenní sledování. I tuto práci můžete nechat na nás. Všechny investiční strategie pečlivě sledujeme, a pokud se změní podmínky na kapitálových trzích, provedeme úpravu jejich složení. Může se jednak jak o snížení nebo zvýšení váhy jednotlivých regionů či ekonomických sektorů nebo o zařazení nového fondu do portfolia. 

S námi máte jistotu, že své finance svěříte do rukou profesionálů. 

VYVÁŽENÝ FOND, PODFOND BEST SOLUTION FUNDS SICAV

PROGRESIVNÍ FOND, PODFOND BEST SOLUTION FUNDS SICAV

CONSTELLATION TAURUS, PODFOND BEST SOLUTION FUNDS SICAV

CONSTELLATION SAGITTARIUS ESG, PODFOND BEST SOLUTION FUNDS SICAV

Best Solution Funds SICAV, a.s. je akciovou společností s proměnným základním kapitálem, jejímž jediným vlastníkem je společnost Swiss Life Select a.s.. Její součástí jsou podfondy, které mají definované různé investiční strategie a zaměření. Vše se řídí dle českého právního řádu, podfondy jsou dozorovány Českou národní bankou, depozitářskou bankou a spravovány přední investiční společností.

Obecné informace o fondu:

  • IČ: 09402829
  • Sídlo: Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8Zápis v OR oddíl B, vložka 25588, vedený Městským soudem v Praze
  • Představenstvo: Conseq Funds investiční společnost, a.s., IČ: 248 37 202 Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 11000
  • Dozorčí rada: Ing. Karel Šulc, Mgr. David Hegner, René Christian Lobnig
  • Registrátor: Conseq Investment Management, a.s., sídlem Praha 1, Rybná 682/14, Staré Město, PSČ 110 00, IČ: 264 42 671, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153
  • Obhospodařovatel: Conseq Funds investiční společnost, a.s., sídlem Rybná 682/14, Praha 1, PSČ 110 05, IČO: 248 37 202, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17126
  • Administrátor: Conseq Funds investiční společnost, a.s., sídlem Rybná 682/14, Praha 1, PSČ 110 05, IČO: 248 37 202, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17126
  • Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092, IČ: 64948242, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu B vložka 3608

Obecné informace k podfondům: 
Zvláštní výhody - žádný z investorů nezískal zvláštní výhodu ani právo na zvláštní výhodu.
Depozitářská smlouva - neexistují ujednání depozitářské smlouvy, která by umožňovala převod nebo další použití majetků podfondů depozitářem.
Informace o nových opatřeních přijatých k řízení nedostatečné likvidity podfondu – nevznikla potřeba přijmout nová opatření k řízení nedostatečné likvidity podfondů (nad rámec těch, jimiž fond standardně řídí likviditu podfondů, uvedených ve statutu.
Údaje o změnách v míře využití pákového efektu, zárukách poskytnutých v souvislosti s využitím pákového efektu, jakož i veškerých změnách týkajících se oprávnění k dalšímu využití poskytnutého finančního kolaterálu nebo srovnatelného zajištění podle práva cizího státu - údaj o aktuální míře využití pákového efektu je uveden [odkaz], a to společně se změnami v měsíční četnosti - fond v souvislosti s využitím pákového efektu neposkytnul žádné záruky. Pravidla pro využívání finančních kolaterálů jsou uvedena v čl. 6.30 dodatku ke statutu fondu.

Upozornění:
Zde uvedené informace mají pouze podpůrný charakter. Každá osoba, která zvažuje nebo hodlá investovat do investičních akcií tohoto fondu, by měla věnovat důkladnou pozornost statutu fondu a dokumentu „Sdělení klíčových informací pro investory“. Tyto dokumenty jsou zveřejněny na těchto internetových stránkách nebo je lze zdarma získat v českém jazyce v listinné podobě v sídle obhospodařovatele tohoto fondu společnosti Conseq Funds investiční společnost, a.s. nebo v sídle registrátora tohoto fondu společnosti Conseq Investment Management, a.s. Výkonnost tohoto fondu v minulosti není spolehlivým ukazatelem jeho budoucích výnosů. Hodnota investičních akcií může kolísat a není zaručena návratnost původně investované částky.